WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW JEZIORKA

 Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy Regulamin Naszej Wypożyczalni. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami. Zastosowanie się do tych zasad umożliwi sprawne i bezpieczne przeprowadzenie spływu.

Regulamin najmu kajaków

 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1)     „Sprzęt” – komplet składający się z kajaka, wioseł oraz kamizelek asekuracyjnych

2)     „Wypożyczalnia” – firma wypożyczająca i udostępniająca odpłatnie Sprzęt

3)     „Najemca” – osoba pełnoletnia dokonująca opłaty za Sprzęt, która jest zarazem organizatorem Spływu Kajakowego

4)     „Spływ Kajakowy” – forma rekreacji organizowana indywidualnie przez Najemcę z wykorzystaniem Sprzętu

5)     „Uczestnik” – osoba, która bierze udział w Spływie Kajakowym

6)     „Pracownik Wypożyczalni” – osoba wydająca Sprzęt

7)     „Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą dotycząca najmu Sprzętu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Wypożyczalnia udostępnia Sprzęt na potrzeby Spływu Kajakowego po dokonaniu opłaty z góry zgodnie z zawartą Umową.

2.       Wypożyczony Sprzęt jest sprawny technicznie oraz posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty.

3.       Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego Sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz zgłoszenia wszelkich uwag Pracownikowi Wypożyczalni.

4.       Spływy Kajakowe są organizowane we własnym zakresie Najemcy oraz na jego własną odpowiedzialność. Najemca jest w pełni świadomy, że korzystanie ze Sprzętu może być czynnością niebezpieczną i zna zasady bezpiecznego użytkowania Sprzętu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, w których biorą udział Uczestnicy. Wypożyczalnia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia bądź śmierci w trakcie obowiązywania Umowy.

5.       Rezerwację można bezpłatnie zmienić, zmniejszyć bądź anulować na 24h przed planowanym Spływem Kajakowym (także z powodu prognozowanych warunków atmosferycznych). Po tym terminie Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty za rezerwację.

6.       W celu wypożyczenia Sprzętu, Najemca musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz wypełnić formularz Umowy, podając dane kontaktowe. Po podpisaniu Umowy oraz wpłaceniu należności za najem Sprzętu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt.

7.       Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które to ponoszą pełną odpowiedzialność za podopiecznych, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

8.     Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia Sprzętu: osobie niepełnoletniej, osobie, która mimo okazania dokumentu tożsamości jest niewiarygodna, osobie będącej pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także jeśli w organizowanym Spływie Kajakowym znajdują się Uczestnicy pod wpływem takich środków.

9.     Najemca zobowiązany jest używać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

10.   Najemca oświadcza, że Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania Sprzętu oraz poinformowani o planowanej trasie Spływu Kajakowego.

11.   Odbiór i zwrot Sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczalnię.

12.   Za Sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% należności ujętej w Umowie.

13.   Odmowa wydania Sprzętu nie wiąże się ze zwrotem opłaty za rezerwację.

14.   Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

15.   Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za:

a)     zachowanie uczestników na Spływie Kajakowym,

b)     za szkody, jakich mogliby dokonać Uczestnicy na zdrowiu, czy życiu swoim oraz na własności, zdrowiu, czy życiu osób trzecich lub firm,

c)       szkody jakim mogłyby ulec pojazdy pozostawione na przylegającym do Wypożyczalni parkingu, w tym także kradzieże, uszkodzenia, dewastacje oraz szkody wywołane siłami natury,

d)     nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia lub śmierć Uczestników.

16.   Uczestnicy naruszający niniejszy Regulamin będą zobowiązani do zdania Sprzętu niezależnie od czasu jego użytkowania jednocześnie tracąc prawo do zwrotu pieniędzy.

17.   Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń wydawanych przez Pracownika Wypożyczalni.

18.   Za zgubienie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenia Sprzętu Najemca zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

19.   Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

20.   W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

21.   Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających przez Uczestników w trakcie Spływu Kajakowego jest surowo zabronione. Uczestnicy są świadomi, że tego typu zachowania mogą prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych i stworzyć zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Wypożyczalnia nie posiada żadnej możliwości kontroli występowania takich zdarzeń, przez co nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby pod wpływem wymienionych środków.